Rabbi Sandy Roth z"l, Founding Rabbi of Kehilat Hanahar